Branca

[...]

Me Adote!

Jade

[...]

Me Adote!

Polenta

[...]

Me Adote!

Benedito (especial )

[...]

Me Adote!

Alfie

[...]

Me Adote!

Bulma

[...]

Me Adote!

Draco

[...]

Me Adote!

Lindinha

[...]

Me Adote!

Docinho

Porte Pequeno [...]

Me Adote!

Pedro

Porte pequeno, 6 Kilos [...]

Me Adote!